รัฐ-เอกชนจับมือวางแผนส่งเสริมตลาดผลไม้ไทย

Posted by admin on April 3, 2018 in news |

พาณิชย์เดินหน้านำทีมการค้าภาครัฐร่วมเอกชน จับมือวางแผนส่งเสริมการตลาดผลไม้ครบวงจรตามยุทธศาสตร์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (30 มี.ค.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร ครั้งที่ 1/2561 มีหน่วยงานรัฐ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยหน่วยงานเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย เข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการส่งเสริมด้านการตลาดผลไม้เมืองร้อน

ทั้งนี้ ที่ประชุมกำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ 1.ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตผลไม้เมืองร้อนสดและแปรรูป 2.ราคาส่งออกสินค้าผลไม้เมืองร้อนของไทยเป็นแหล่งอ้างอิงราคาสำหรับการซื้อขายผลไม้ระหว่างประเทศ 3.ไทยถือครองส่วนแบ่งการตลาดในตลาดสินค้าผลไม้เมืองร้อนของโลกมากที่สุด และ 4.สินค้าผลไม้เมืองร้อนของไทยเป็นที่รู้จักในประเทศเป้าหมาย โดยมีคณะอนุกรรมการ 4 คณะ เป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ด้านข้างต้น โดยยึดหลักการมุ่งเน้นการใช้กลไกภาครัฐร่วมกับเอกชนและภาคประชาชน การบูรณาการโครงการตามแผนการดำเนินงานปี 2561 และปรับการดำเนินงานปีถัดไปให้มีลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ และมุ่งเน้นการดำเนินการที่จะส่งผลลัพธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าผลไม้ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเรียงลำดับกิจกรรมที่จะดำเนินการตามผลลัพธ์และความสำคัญของกิจกรรมจากมากไปน้อย

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมการตลาดผลไม้ โดยมุ่งเน้นทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมรับมือสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ทุกรูปแบบ ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะทำให้ผลไม้ของไทยยกระดับเป็นผลไม้คุณภาพ ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งสามารถเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลไม้ได้ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการค้า ผู้ประกอบการแปรรูป และผู้ส่งออก ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานมีรายได้เพิ่มขึ้น นำมาซึ่งการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้น และประเทศไทยก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก.-สำนักข่าวไทย

Copyright © 2017-2018 News Update All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com